Investeringsanbefalingene som er publisert på vår markedsrapport er utarbeidet av daglig leder Kristian Berg, som er leder av Christiania Securities´

investeringskomité.

Tidshorisonten på anbefalingene vil avhenge av tekniske signaler i verdipapirets kursutvikling, og vil normalt variere fra uker til måneder.

Hyppigheten av eventuelle oppdateringer av anbefalingene vil også avhenge av tekniske signaler i verdipapirets kursutvikling, men vil normalt begrense

seg til start og avslutning av anbefalingen.

Alle anbefalingene på vår markedsrapport følger teknisk analyse, med de begreper og standarder som normalt brukes innen denne analysemetoden.

Christiania Securities har publisert en bok om denne analysemetoden, et utdrag fra boken kan leses her.

Christiania Securities AS er under tilsyn av Finanstilsynet.

All investering i verdipapirer innebærer risiko. Begrepet «Risiko» er sammensatt, og omfatter en rekke ulike former for risiko. Nedenfor er en oversikt

over sentrale risikoer som er forbundet med handel i finansielle instrumenter:

 

Markedsrisiko

Med «markedsrisiko» menes risiko for verdisvingninger i et finansielt instrument som følge av markedsbevegelser. Markedsrisiko kan grovt deles inn i to hovedkomponenter, generell markedsrisiko og selskapsspesifikk risiko. Generell markedsrisiko er risiko for kursendringer som følge av generelle markedsbevegelser, som eksempelvis en generell oppgang eller nedgang i oljepriser. Selskapsspesifikk risiko er risiko som knytter seg til det enkelte selskap, uavhengig av generelle markedsbevegelser.

 

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risikoen for at en motpart eller en utsteder ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser som følge av manglende betalingsevne. Kredittrisiko er relevant ved de aller fleste finansielle instrumenter og også ved bankinnskudd, som representerer et Iån til banken. Som følge av statlige garantiordninger er imidlertid kredittrisikoen ved bankinnskudd ansett som lav. Kredittrisikoen for andre finansielle instrumenter vil avhenge av utsteders soliditet. Kredittrisiko er også relevant for aksjer, idet selskap kan gå konkurs. Aksjene vil da normalt bli verdiløse.

 

Valutarisiko

Valutarisiko er risikoen for verdiendringer i egen investering som følge av endringer i valutakursene. Dersom man kjøper et finansielt instrument hvor kjøp og salg må skje over utenlandsk børs i utenlandsk valuta, vil kunden være eksponert mot endringer i valutakursen mellom norske kroner og den aktuelle utenlandske valutaen. Selv om markedsverdien i aksjen stiger, kan verdien av investeringen for kunde likevel synke dersom valutakursene utvikler seg ugunstig for kunden.

 

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at man som eier av et finansielt instrument ikke får solgt seg ut av det finansielle instrumentet når man ønsker det. Denne risikoen er tydeligst for finansielle instrumenter som ikke handles på regulerte markeder (unoterte aksjer og renteinstrumenter), men kan også være aktuell for noterte finansielle instrumenter.

 

Konsentrasjonsrisiko

Konsentrasjonsrisiko er risiko som oppstår fordi store deler av kundens samlede portefølje er eksponert mot de samme risikofaktorene. Kundens portefølje er eksempelvis tungt vektet i selskaper innenfor oljeutvinning, slik at hendelser som påvirker selskaper innenfor denne sektoren påvirker en stor andel av kundens samlede investeringer. Lav diversifisering i forhold til ulike selskaper, bransjer og geografi øker konsentrasjonsrisikoen og dermed den overordnede risikoen i kundens portefølje.

 

 

Potensielle interessekonflikter

Det gjøres oppmerksom på at Christiania Securities, selskaper i samme konsern som Christiania Securities og de personer som utarbeider markedsrapporten («Relevante personer») kan ha eierinteresser i de selskaper markedsrapporten omhandler. Relevante personer kan derfor ha egeninteresse i kursutviklingen til de selskaper som omtales i markedsrapporten.

Relevante Personer har følgende eierinteresser i selskaper som omfattes av Christiania Securities investeringsunivers, og som derfor kan bli omtalt i markedsrapporten:

Relevant person Utstederselskap
Christiania Securities AS: Følger porteføljene Christiania Norge Aggressiv, Christiania Norge, Christiania Norden, Christiania Europa, Christiania Europa Short, Christiania Europa Long/Short og Christiania Verden, og vil derfor inneha aksjer i disse porteføljene